Từ ngày 22.01.2022 đến ngày 28.01.2022
Xin ơn Tạ ơn Ý NGUYỆN XIN
289 34 TỔNG SỐ
20 18   - Xin thêm lòng tin, cậy, mến Chúa và Đức Mẹ.
16 0   - Xin chừa bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu.
14 1   - Xin ơn biết ăn năn trở về cùng Chúa và Đức Mẹ.
18 0   - Xin ơn bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống.
20 0   - Xin cho gia đình được hòa thuận, thương yêu nhau.
13 0   - Xin cho người thân đi xa được trở về.
18 1   - Xin ơn hướng dẫn, cứu giúp cơn gian nan, khốn khó.
1 0   - Xin ơn được biết và vâng theo thánh ý Chúa và Đức Mẹ.
14 1   - Xin ơn biết tha thứ, biết hòa giải, chu toàn trách nhiệm.
15 0   - Xin ơn bền đỗ, ơn thánh hóa trong ơn nghĩa Chúa.
16 1   - Xin đi đường bình an.
21 4   - Xin có công ăn việc làm và thuận lợi trong việc làm ăn.
2 0   - Xin trả được nợ.
0 0   - Xin lấy được nợ.
15 0   - Xin cho con cái hiếu thảo, học giỏi, thi cử đỗ đạt.
1 0   - Xin ơn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.
21 4   - Xin ơn chữa lành bệnh tật.
18 0   - Xin ơn chết lành.
21 0   - Xin cầu cho các linh hồn.
18 0   - Xin cho các linh mục, tu sĩ sống thánh thiện.
0 0   - Xin được có con
0 0   - Xin cho việc sinh nở được bằng an
7 4   - Xin ơn như ý hoặc các ý nguyện khác.